Chào mua công khai: Cần thống nhất cách hiểu

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn