Mở rộng không gian hoạt động cho các tổ chức tài chính vi mô

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn